تبلیغات
هرچی بخوای اینجا هست - کد قالب وبلاگ (آفتاب زندگی)
 
هرچی بخوای اینجا هست
هر روز یه چیز جدید
درباره وبلاگ


باعرض سلام خدمت بازدید کنندگان محترم بهتون خوش آمد میگم لطفا اگه امکان داره نظراتون وبذارین تا بتونم با استفاده ازنظرات شما وبلاگم وبهترش کنم.
باتشکر

مدیر وبلاگ : ابراهیم
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
نظرت درمورد وبلاگ چیه؟
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<!-.-.-Design By : bahar23963138.persiangig.ir-.-.->

<title><-BlogAndPostTitle-></title>

      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">

      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">

      <meta name="copyright" content="© BAHAR 20, www.bahar23963138.persiangig.ir">

      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

      <meta name="designer" content="BAHAR 20  | http://bahar23963138.persiangig.ir" />

      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />

      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">

<!-.-.-Design By : bahar23963138.persiangig.ir-.-.->

<style>

<!--

body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}

a, a:visited{color:#bd7cdb;text-decoration: none}a:hover{color:#ffffff;text-decoration: none}

body {

                BACKGROUND: #000000 url('http://bahar23963138.persiangig.ir/01.jpg') no-repeat   center top;

 

}

#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}

#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}

#header{height:420px;background:url() no-repeat right; }

#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}

#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}

#headerb{height:0px}

#content{padding:0px 7px}

#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}

#post{padding:0 0px;text-align:right}

#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}

#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#8135d6}#posttitle a:hover {color:#ffffff}

#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#cbc1cd;line-height:1.5em;direction:rtl}

#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}

#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#929292;direction:rtl}

#space{height:20px}

#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right}

#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}

#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}

#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}

#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}

#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#bd7cdb;direction:rtl}

#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}

#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}

-->

</style>

 

<script lang ="javascript">

function GetBC(lngPostid)

{

intTimeZone=<-BlogTimeZone->;

strBlogId="<-BlogId->";

intCount=-1;

strResult="";

try {

for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)

{

if (BlogComments[i]==lngPostid)

intCount=BlogComments[i+1] ;

}

}  catch( e) {

}

if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";

if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";

if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";

if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;

strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;

}

function OpenLD()

{

window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');

return true;

}

</script>

</head>

<body>

<!-.-.-Design By : bahar23963138.persiangig.ir-.-.->

<div id=uwrapper>

<div align=center>

<div id=page>

<div id=header><div></div></div>

<div id=content>

<div id=main>

<FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">

<b><-BlogTitle-></b><p>

<FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">

<-BlogDescription->

<p>

<BLOGFA>  <FONT color=#c2e7ff>

<div id=post>

<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>

<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">:ادامه مطلب:</a></BlogExtendedPost></div>

<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت

                <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>

<div id=space></div>

 

                  <p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/t.gif" width="450" height="15"></p>

</div>

</BLOGFA>

<!-.-.-Design By : bahar23963138.persiangig.ir-.-.->

<center><br>

<table style="border-right: #22272d 1px solid; border-top: #22272d 1px solid; border-left: #22272d 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #22272d 1px solid; height: 7px; color:#80868d; font-size: 7pt;">

<tr><td><a href="http://bahar23963138.persiangig.ir/" target=_blank>قالب وبلاگ : <a href="http://bahar23963138.persiangig.ir" target=_blank> قالب وبلاگ<br></a></td></tr>

</table><br>

</div>

<div id=sidebar>   <FONT color=#0091e4>

<BlogProfile>

<center>

 

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">درباره سایت</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<!-.-.-Design By : bahar23963138.persiangig.ir-.-.->

<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>

<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">

<-BlogAbout-></div>

</BlogProfile>

<center>

 

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">منوی سایت</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

 

<div id=mmenu>

<ul>

<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>

<li><a href="http://bahar23963138.persiangig.ir">كد جاوا</a></li>

<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>

<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>

</ul></div>

<BlogAuthorsBlock>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">نویسنده سایت</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<div id=mmenu>

<ul>

<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>

</ul>

</div>

</BlogAuthorsBlock>

 

<BlogLinkDumpBlock>

 

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">پیوند های روزانه</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

 

<div id=mmenu>

<ul>

<li><a target="_blank" href="http://bahar23963138.persiangig.ir">قالب</a></li>

<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>

<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></li>

</ul>

</div>

</BlogLinkDumpBlock>

<center>

 

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">آرشیو سایت</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

 

<div id=mmenu>

<ul>

<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>

</ul>

</div>

<BlogCategoriesBlock>

<center>

<!-.-.-Design By : bahar23963138.persiangig.ir-.-.->

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">موضوعات سایت</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

 

<div id=mmenu>

<ul>

<li><a target="_blank" href="http://bahar23963138.persiangig.ir">عكس</a></li>

<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories></ul>

</div>

</BlogCategoriesBlock>

<center>

<!-.-.-Design By : bahar23963138.persiangig.ir-.-.->

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">پیوند ها</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

 

<div id=mmenu>

<ul>

<li><a target="_blank" href="http://bahar23963138.persiangig.ir">قالب وبلاگ</a></li>

<li><a target="_blank" href="http://bahar23963138.persiangig.ir">گالری عكس</a></li>

<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>

<li><a target="_blank" href="http://bahar23963138.persiangig.ir"> قالب های بهاربیست</a></li>

</ul>

</div>

<center>

 

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">طراح قالب</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

 

<div id=mmenu>

<ul style="border:none">

<ul>

                   <li> <a href="http://bahar23963138.persiangig.ir"target="_blank">طراحی قالب : بهاربیست</a><br>

<a href="http://bahar23963138.persiangig.ir" target="_blank"><img src="http://bahar23963138.persiangig.ir/01.gif"></a></li></ul>

</div>

<center>

 

 

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#808080" style="font-size: 13pt">امكانات سایت</font></p>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar23963138.persiangig.ir/m.gif"></p>

 

<div id=mmenu>

<ul style="border:none">

</p>

<-BlogCustomHtml-></div>

</div></div>

<div style="display:none"><h1><a href="http://parsskin.com">قالب وبلاگ</a></h1></div>

</body>

<font face="Tahoma" style="font-size: 7pt">

<a target="_blank" href="http://pichak.net/hafez">فال حافظ</a> -

<a target="_blank" href="http://iranarena.com">فروشگاه اینترنتی</a> -

<a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a>

</font></HTML>آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :